Monthly Archives: خرداد 1399

No Image Found

فلنج چیست؟

  فلنج از جمله قطعات اتصالی می باشد که برای متصل کردن لوله و یا بستن ان ها، تغییر ...