Monthly Archives: مرداد 1399

شیر سوزنی

  شیر سوزنی از دسته ابزار آلاتی هستند که از آن ها به منظور کنترل سیال عبوری مورد ا...