Tag Archives: انواع شیر های بشقابی

انواع شیر های بشقابی

  • شیر های بشقابی Zشکل

ورود و خروج سیال به شیر های بشقابی zشکل ، به شکلی است که ۱۸۰ درجه چرخش سیال را دارا می باشد . همچنین با توجه به چرخش ۱۸۰ درجه ای سیال افت فشار زیادی را متحمل می شوند که مناسب برای خطوط وای پس دار است.

یک نکته قابل توجه این است که این نوع شیر ها برای خطوطی که به طور مداوم نیاز به باز و بسته شدن شیر را دارند به دلیل افت فشار مناسب نیستد.

  • شیر بشقابی Y شکل

این نوع شیر ها نسبت به جایگاه نشست تقریبا حالت ۴۵ درجه ای دارند که به همین علت باعث می شود که سیال با زاویه کمتری نسبت به شیر های کروی zوارد شده و به همین نسبت با چرخش کمتری سیال خارج شود و این سبب شده است که افت فشار کمتری نسبت به شیر های مدل zداشته باشد.

  • شیر های بشقابی ۹۰ درجه

این نوع شیر ها معمولا برای سیالاتی که ذرات معلق ندارند و تحت عنوان سیال تمیز باشند استفاده می شود.